REGULAMIN SKLEPU 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego magiaplytek.pl jest firma: DOMEX GROUP s.c. Market Budowlany Stanisław Ksyta, Piotr Ksyta z siedzibą w: Wola Załężna 15, 26-300 Opoczno; NIP: 768-182-51-12 wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 6328 i 3284 prowadzone przez Burmistrza Gminy Opoczno, REGON: 101027819, zwana dalej „Sprzedawcą".

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet i znajduje się pod adresem www.magiaplytek.pl.

3. Wszystkie znajdujące się na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe w tym zdjęcia są użyte w celach informacyjnych danego produktu i są wyłączną własnością odpowiednich właścicieli. Kopiowanie lub wykorzystywanie tych informacji jest zabronione.

 

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


1. Zamówienie może złożyć, każda pełnoletnia osoba lub firma.

2. Wypełniając formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu, adresu e-mail i numeru telefonu.

3. Zamówienia można składać na stronie internetowej www.magiaplytek.pl, przyjmowane są one przez 24 godziny na dobę, złożone w dni powszednie po godzinie 15.00 w soboty oraz niedziele i święta będą rozpatrywane od godziny 8.00 następnego dnia pracy.

4. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne oraz dodawania nieograniczonej liczby adresów oraz zmiany istniejących już danych.

5. Każde zamówienie klienta jest potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

6. Sklep może odmówić lub opóźnić realizację zamówienia, jeśli miedzy innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy, brak jest numeru telefonu lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 7 dni roboczych nie będzie możliwe.

7. Ceny towarów wyrażone są w PLN i uwzględniają podatek VAT.

8. Płytki ścienne i podłogowe oraz część mozaik sprzedawane są na pełne opakowania  a cena odnosi sie do 1 opakowania płytek.

9. Dekoracje, listwy i część mozaik sprzedawane są na sztuki a podana cena odnosi sie do 1 sztuki.

FORMY PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem przelewu bankowego;
b. przy odbiorze (płatność za pobraniem).

 

2. Dane rachunku bankowego Sprzedawcy:

BANK PKO BP

I odział w Piotrkowie Trybunalskim

Nr konta: 38 1020 3916 0000 0002 0176 4661

DOMEX GROUP S.C. Wola Załężna 15; 26-300 Opoczno

 

WYSYŁKA I ODBIÓR TOWARU


1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie, u dostawców sklepu lub u producentów.

W przypadku niedostępności części towaru objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji:
- wydłużenie czasu oczekiwania
- anulowanie części zamówienia
- anulowanie całości zamówienia.

2. Dostępność towaru zostaje potwierdzona do 24 godzin (1 dzień roboczy) od momentu złożenia zamówienia.

3. W szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 48 godzin (2 dni robocze).

4. Zakupiony towar wysyłamy firmą kurierską lub własnym transportem na paletach drewnianych odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami. Termin realizacji transportu wynosi do 48 godzin (dwa dni robocze) od momentu odebrania przesyłki z naszego placu.

5. Kurier który dostarcza towar nie ma obowiązku wnoszenia towaru.

6. Na terenie całej Polski korzystamy z usług firmy SHENKER, JASFBG, PEKAES, GLS i UPS. Przesyłki są wysyłane i dostarczane od poniedziałku do piątku od godziny 8 do godziny 16. Zazwyczaj dostawa trwa do 48h. Koszty dostaw i czas realizacji podane na stronie dotyczą wysyłki tylko i wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka poza granice kraju jest możliwa, jej cena i czas realizacji są ustalane indywidualnie.

7. Jeżeli zamówienie składa się z towarów których czas realizacji jest różny, to przyjmuje się czas kompletacji zamówienia taki jak w najdłuższym z podanych czasów realizacji.

8. Sklep poinformuje klienta każdorazowo jeżeli czas realizacji zamówienia przekroczy 14 dni.

9. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone do transportu. Przed podpisaniem odbioru przesyłki prosimy jednak dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli są widoczne jakieś uszkodzenia prosimy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Nie jest to warunek uznania przez nas reklamacji, pomaga nam w dociekaniu odszkodowania od firm kurierskich.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

 

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

2. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@magiaplytek.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: DOMEX GROUP S.C. Wola Załężna 15, 26-300 Opoczno. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg 14 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. Zwracane Towary należy odesłać na adres: DOMEX GROUP S.C. Wola Załężna 15, 26-300 Opoczno.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

 

GWARANCJA i REKLAMACJE


1. Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji lub - niezależnie - z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: DOMEX GROUP S.C. Wola Załężna 15, 26-300 Opoczno lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@magiaplytek.pl z dopiskiem „reklamacja”.

5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, materiału zdjęciowe oraz danych kontaktowych Klienta.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady;
b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: DOMEX GROUP S.C. Wola Załężna 15, 26-300 Opoczno.

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. DOMEX GROUP s.c. Market Budowlany Stanisław Ksyta, Piotr Ksyta z siedzibą w: Wola Załężna 15, 26-300 Opoczno; NIP: 768-182-51-12 wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 6328 i 3284 prowadzone przez Burmistrza Gminy Opoczno, REGON: 101027819,  nr telefonu 44 789 70 05, adres poczty elektronicznej: sklep@magiaplytek.pl

3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę lub które wynikają z dyspozycji Klienta lub umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym podmiotom, w tym podwykonawcom lub partnerom Administratora, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w Sklepu i zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży.

6. Klient, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzu rejestracyjnym, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, m.in. na udostępnienie adresu e-mail do serwisu Ceneo.pl w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu w Sklepie.

7. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowych mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta złożony za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Na wniosek Klienta Administrator usunie konto e-mailowe Klienta lub numer telefonu Klienta z bazy kontaktów służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Złożenie zamówienia w sklepie magiaplytek.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 28.11.2016r.

Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.